Omzet Groothandel in de Landbouwsector

Een visualisatie van omzetgegevens per branche in de afgelopen jaren

Omzet Groothandel in de Landbouwsector

Een visualisatie van omzetgegevens per branche in de afgelopen jaren

In de onderstaande figuur wordt de geïndexeerde omzet van de groothandel ten opzichte van 2015 weergegeven. De data is afkomstig van het CBS.

De omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusies btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteiten als uit nevenactiviteiten.

Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de omzet in een bepaalde periode en de waarde van de omzet in 2015. Dit is nodig om omzet ontwikkeling in verschillende sectoren met elkaar te kunnen vergelijken.

De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode geeft de stijging/daling ten opzichte van het voorafgaande jaar weer.


Er wordt veel weergegeven in de bovenstaade plot, laten we dit per deel toelichten en uitdiepen.

De grijze lijnen tonen de geïntexeerde omzet van de verschillende branches volgens de SBI. Links in de plot staan ze individueel, rechts is dit gemiddeld geplot met de afwijking in licht grijs.

Opvallend is dat de omzet in "overige groothandel" voor 2015 aanzienlijk hoger was dan in 2015. De overige sectoren laten een redelijk lineair stijgende trend zien.

De oranje lijn toont de geïntexeerde omzet van specifiek de groothandel in landbouwproducten. De oranje stippellijn laat de jaarlijkse groei zien van de groothandel in landbouwproducten en is afgewogen op de rechter as.

Opvallend is dat het lijkt dat de sector tussen 2012 en 2020 amper tot geen groei heeft doorgemaakt, terwijl na 2020 de groei ver boven gemiddeld lijkt te liggen, met in 2022 een jaarlijkse groei van meer dan 20%.

Over het algemeen lijkt binnen de groothandel in totaal een contante groei te bestaan tot 2020. Na 2020 lijkt deze groei jaarlijks sterk te blijven toenemen. Een mogelijke verklaring hiervoor is de Corona crisis welke rond 2020 een groot probleem werd.